Gato Gourmet, Timeleft y SLVJ Bites Canalejas 28/06/2024